1. Ankieta badania satysfakcji Pacjenta Pobierz

- zespół KardioNeuroMED-u zwraca się z prośbą o dobrowolne wypełnienie ankiety

2. Informacja o badaniu gastroskopowym Pobierz

- zawiera informację o badaniu i opisuje sposób przygotowania się do gastroskopii

3. Informacja o badaniu kolonoskopowym Pobierz

- zawiera informację o badaniu i opisuje sposób przygotowania się do kolonoskopii

4. Oświadczenie o prawie do świadczeń Pobierz

- wypełniane wówczas, gdy pacjent jest pewien swojego prawa do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów polskich, a w systemie e-WUŚ pojawia się "czerwony ekran"

5. Oświadczenie o prawie do świadczeń dla dziecka- podopiecznego Pobierz

- wypełniane wówczas, gdy rodzic/opiekun prawny jest pewien prawa swojego podopiecznego do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów polskich, a w systemie e-WUŚ pojawia się "czerwony ekran"

6. Poświadczenie tożsamości dziecka-podopiecznego Pobierz

- wypełniane wówczas, gdy rodzic/opiekun prawny nie przedstawi dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL dziecka/podopiecznego i poświadcza jego tożsamość osobiście

7.a Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej Pobierz

- wypełniany przy wnioskowaniu o wydanie kopii/odpisu dokumentacji medycznej z NZOZ KardioNeuroMED

7.b Wniosek o wydanie dokumentacji drogą elektroniczną Pobierz

- wypełniany przy wnioskowaniu o wydanie kopii/odpisu dokumentacji medycznej z NZOZ KardioNeuroMED

8. Zgoda na wykonanie próby wysiłkowej Pobierz

- wypełniana wówczas, gdy pacjent ma planowane wykonanie badania ekg metodą wysiłkową

9. Zgoda na badanie gastroskopowe Pobierz

- wypełniana przed wykonaniem gastroskopii

10. Zgoda na badanie kolonoskopowe Pobierz

- wypełniana przed wykonaniem kolonoskopii

11. Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej/informacji o stanie zdrowia Pobierz

- wypełniane zawsze przy zakładaniu dokumentacji medycznej w NZOZ KardioNeuroMED (dotyczy każdego rodzaju świadczeń madycznych: konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych, zarówno w ramach NFZ, jak i komercyjnych)

12. Wzór oświadczenia o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej/informacji o stanie zdrowia dla dziecka Pobierz

- jak pkt 7 - dotyczy dzieci - wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego

13. Upoważnienie do badania dziecka Pobierz

- wypełniane wówczas, gdy rodzic/opiekun prawny upoważnia kogoś (np. babcię, dziadka, dorosłe rodzeństwo) do reprezentowania go przy badaniu dziecka/podopiecznego - uprawnia tyko do przeprowadzenia w obecności osoby upoważnionej badania lekarskiego dziecka

14. Ankieta do programu Bezpłatnych Badań Przesiewowych Pobierz

- wypełniana jako kwalifikacja do bezpłatnych kolonoskopii finansowanych przez NFZ

15. Przygotowanie do wodorowych testów oddechowych Pobierz

- opisuje przeciwskazania i sposób przygotowania się do badania wraz z oświadczeniem wypełnianym przed badaniem

16. Upoważnienie do odbioru wyników badań Pobierz

17. Ankieta anestezjologiczna Pobierz

18. Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem dla dziewcząt i kobiet w wieku rozrodczym leczonych walproinianem Pobierz