REGULAMIN USŁUG

TELEMEDYCZNYCH

NZOZ KardioNeuroMED

w Biłgoraju


Niniejszy Regulamin Usług Telemedycznych określa zasady korzystania przez Pacjentów z Usług Telemedycznych świadczonych przez NZOZ KardioNeuroMED.

Definicje:

 1. Usługa Telemedyczna – porady medyczne udzielane przez lekarzy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, realizowane na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Pacjenta, w szczególności poprzez Telekonsultację lub Zdalną Konsultację Dokumentacji Medycznej realizowane na rzecz Pacjenta,
 2. Telekonsultacja – porada telemedyczna udzielana Pacjentowi w formie rozmowy telefonicznej,
 3. Zdalna Konsultacja Dokumentacji Medycznej - z reguły poprzedzająca Telekonsultacją – analiza dostarczonej wcześniej przez Pacjenta do lekarza dokumentacji medycznej,
 4. Formularz Rejestracji – formularz on-line dostępny pod adresem https://www.kardioneuromed.pl, umożliwiający korzystanie z komercyjnych Usług Telemedycznych w NZOZ KardioNeuroMED,
 5. Pacjent - osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia/ ubezwłasnowolniona, w imieniu której z Usługi Telemedycznej związanej z jej stanem zdrowia korzysta jej Opiekun Prawny,
 6. Serwis OnLine / Serwis - strona internetowa https://www.kardioneuromed.pl
Pojęcia nie zdefiniowane odrębnie w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Organizacyjnym NZOZ KardioNeuroMED oraz obowiązujących przepisach prawnych.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Z Usług Telemedycznych udzielanych komercyjnie mogą korzystać wyłącznie Pacjenci, którzy uregulowali opłatę za zamówiona Usługę Telemedyczną i nabyli uprawnienia do odbycia konsultacji ze specjalistami dostępnymi w ramach Usług Telemedycznych,
 2. Usługi Telemedyczne/ telekonsultacje udzielane w ramach umów z NFZ w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej), w szczególności w stanie epidemii, udzielane są na zasadach i w zakresie określonym w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Zdrowia i Zarządzeniach Prezesa NFZ,
 3. Usługi Telemedyczne w NZOZ KardioNeuroMED udzielane są jako:
  1. Telekonsultacje - telefonicznie pod numerem telefonu 84 6868611, 84 6867671 lub jako telefon zwrotny od lekarza po wypełnieniu przez Pacjenta Formularza Rejestracji. Telekonsultacje realizują lekarze NZOZ KardioNeuroMED, których lista dostępna jest w Serwisie,
  2. Zdalna Konsultacja Dokumentacji Medycznej – analiza dostarczonej wcześniej przez Pacjenta (drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy w serwisie, pocztową lub inną ) do lekarza dokumentacji medycznej; wynik konsultacji przekazywany jest z reguły podczas Telekonsultacji; u lekarzy wybranych specjalności możliwa jest pisemna analiza dokumentacji medycznej; lista ich jest dostępna jest w Serwisie,
 4. Aby korzystać z komercyjnej Usługi Telemedycznej należy zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się ze stosowną klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych przez NZOZ KardioNeuroMED,

§ 2 Zasady udzielania Usług Telemedycznych

 1. W przypadku korzystania z Usług Telemedycznych, w szczególności Telekosultacji, lekarz identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych z Formularza Zgłoszeniowego: nr telefonu oraz numeru PESEL,
 2. W ramach Telekonsultacji lekarz może:
  1. udzielić porady medycznej i w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę. Decyzję o wypisaniu e-Recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający Usługi Telemedycznej, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną w NZOZ KardioNeuroMED dokumentację medyczną Pacjenta. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,
  2. zinterpretować wyniki badań udostępnionych przez Pacjenta,
  3. udzielić informacji na temat przepisywanych leków,
  4. w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowania na badania i konsultacje,
 3. W ramach Usług Telemedycznych lekarz nie ma możliwości:
  1. wystawienia skierowania bez wskazań medycznych lub w przypadku niewystarczających danych do jego wystawienia,
  2. wystawienia zwolnienia z pracy lub innego zaświadczenia lekarskiego, wymagającego badania przedmiotowego Pacjenta,
  3. wystawienia recepty na leki psychotropowe i antybiotyki,
 4. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, w trakcie Usługi Telemedycznej lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej,
 5. Czas trwania Telekonsultacji wynosi do 15 minut. Po upływie określonego czasu lekarz może poprosić Pacjenta o rozłączenie się,
 6. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach Usługi Telemedycznej lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać Usługę,
 7. NZOZ KardioNeuroMED nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas Usługi Telemedycznej.

§ 3 Warunki realizacji Usług Telemedycznych

 1. Aby móc korzystać z komercyjnej Usługi Telemedycznej konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
 2. Przed wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego należy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków i zasad Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy oraz korzystanie z komercyjnych Usług Telemedycznych,
 3. Korzystając z Usługi Telemedycznej świadczonej przez NZOZ KardioNeuroMED Pacjent wchodzi w stosunek umowny z NZOZ KardioNeuroMED, u którego dokonuje zakupu Usługi Telemedycznej,
 4. Indywidualna kalkulacja ceny Usługi Telemedycznej przedstawiana jest Pacjentowi po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podstawie ilości i zakresu zamawianych Usług Telemedycznych w formie mailowej informacji zwrotnej wraz ze wskazaniem sposobów uiszczenia opłaty za zamówione Usługi,
 5. Zawarcie umowy o świadczenie komercyjnych Usług Telemedycznych następuje po uiszczeniu opłaty za zamówione w Formularzu Rejestracyjnym Usługi. Zawierając umowę o świadczenie Usług Pacjent potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych,
 6. Usługa Telemedyczna zostaje przyjęta do realizacji po zaksięgowaniu płatności za nią na koncie bankowym NZOZ KardioNeuroMED. Termin realizacji Usługi zostaje ustalony drogą telefoniczną lub mailową przez Centrum Obsługi Pacjenta NZOZ KardioNeuroMED w porozumieniu z lekarzem, udzielającym świadczenia, zgodnie z dostępnością danego lekarza.
  W przypadkach opóźnienia zaksięgowania płatności przy tradycyjnych przelewach bankowych Pacjent może dołączyć do formularza rejestracyjnego lub formularza kontaktowego potwierdzenie przelewu bankowego celem przyspieszenia Usługi,
 7. W przypadku rezygnacji z umówionej Telekonsultacji Pacjent powinien ją odwołać najpóźniej dwie godziny przed planowanym terminem jej realizacji,
 8. Usługę Telemedyczną, która się rozpoczęła, uważa się za zrealizowaną. Rozpoczęcie realizacji Telekonsultacji następuje w momencie nawiązania połaczenia telefonicznego w ustalonym terminie Telekonsultacji, a w przypadku Zdalnej Konsultacji Dokumentacji Medycznej po jej przesłaniu/dostarczeniu. W razie problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas Telekonsultacji Pacjent może ponowić połączenie z lekarzem,
 9. W przypadku inicjowania Telekonsultacji przez Lekarza podejmuje on trzykrotną próbę nawiązania połączenia telefonicznego w ustalonym terminie teleporady; jeśli nie dochodzi ono do skutku Usługa Telemedyczna traktowana jest jako nieodwołana i nieodbyta.
 10. W sytuacji, gdy w trakcie udzielania Telekonsultacji lekarz nie ma efektywnego połączenia z platformą e-zdrowie (P1) i możliwości wystawienia e-recepty, może być ona wystawiona w terminie późniejszym, a kod dostępowy do e-recepty zostanie dostarczony Pacjentowi pod postacią sms-a na wskazany nr telefonu lub stosownej informacji z Internetowego Konta Pacjenta, jeśli Pacjent takie posiada,
 11. Pacjent ponosi koszt wielkości 20 % wartości nieodwołanej i nieodbytej Usługi Telemedycznej,
 12. Zwrot 100 % środków odwołanej lub 80 % nieodwołanej i nieodbytej Telekonsultacji dokonywany jest na konto, z którego ją opłacono.

§ 4 Dokumentacja Usług Telemedycznych

 1. Korzystanie z Usług Telemedycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje I wypowiedzi przez niego przekazane w ramach Usługi Telemedycznej lekarzowi NZOZ KardioNeuroMED zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej w formie opisu porady telemedycznej sporządzonej przez lekarza,
 2. Dokumentacja dostarczona do przeprowadzenia Zdalnej Konsultacji Dokumentacji Medycznej jest automatycznie włączana do dokumentacji medycznej Pacjenta w NZOZ KardioNeuroMED,
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Organizacyjnym NZOZ KardioNeuroMED, zgodnie z przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. NZOZ KardioNeuroMED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub ograniczenia występujące w urządzeniach, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Pacjent,
 2. NZOZ KardioNeuroMED zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  1. wprowadzenia zmian w przepisach prawa dotyczących świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem,
  2. wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji lub sądów, mających wpływ na realizację usług objętych niniejszym Regulaminem,
  3. wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych i/lub nowego zakresu usług objętych niniejszym Regulaminem,
  4. analizy reklamacji dotyczących treści niniejszego Regulaminu,
 3. Każda zmiana Regulaminu zostanie zakomunikowana, nie później niż przed proponowaną datą wejścia zmian w życie. W tym celu NZOZ KardioNeuroMED udostępnia Pacjentowi tekst zmian w Regulaminie w formie elektronicznej poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej https://www.kardioneuromed.pl
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. Przedstawiona wersja Regulaminu Usług Telemedycznych obowiązuję od 1 marca 2021 roku